2023

2023

 • 1. Zhonghan Wu, Youxuan Ni, Sha Tan, Enyuan Hu, Lunhua He, Jiuding Liu, Machuan Hou, Peixin Jiao, Kai Zhang*, Fangyi Cheng*, and Jun Chen, "Realizing high capacity and zero strain in layered oxide cathodes via lithium dual-site substitution for sodium-ion batteries", Journal of the American Chemical Society, 2023, 145, 9596-9606.


 • 2. Ruochen Zhang#, Yang Feng#, Youxuan Ni, Beidou Zhong, Maoyu Peng, Tianjiang Sun, Shan Chen, Huan Wang, Zhanliang Tao, Kai Zhang*, "Bifunctional interphase with target-distributed desolvation sites and directionally depositional ion flux for sustainable zinc anode", Angewandte Chemie International Edition, 2023, 62, 2304503.

 • 3. Yang Feng, Beidou Zhong, Ruochen Zhang, Jiangtao Yu, Zhenheng Huang, Yangqi Huang, Zhonghan Wu, Yanpeng Fan, Jing Tian, Weiwei Xie, Kai Zhang*, "Taming Active-Ion Crosstalk by Targeted Ion Sifter Toward High-Voltage Lithium Metal Batteries", Advanced Energy Materials, 2023, 13, 2302295.
  DOI:10.1002/aenm.202302295.

 • 4. Yang Feng, Beidou Zhong, Ruochen Zhang, Maoyu Peng, Zhe Hu, Zhonghan Wu, Nanping Deng, Wang Zhang, and Kai Zhang*, "Achieving high-power and dendrite-free lithium metal anodes via interfacial ion-transport-rectifying pump", Advanced Energy Materials, 2023, 13, 2203912.

 • 5. Limin Zhou*, Ziheng Zhang, Shun Lv, Mengchen Zhang, Peixin Jiao, Wang Zhang, Jijian Xu*, Kai Zhang*, "SnO2 Coating to Stabilize Mn-based Layered Oxide Cathode Materials for Sodium-ion Batteries", Materials Today Energy, 2023, 38, 101450.
  DOI:10.1016/j.mtener.2023.101450
 • 6. Na Jiang, Luoran Sun, Huili Wang, Zhonghan Wu, Peixin Jiao, Kai Zhang*, "Recent advances of P2-type Ni-Mn based layered oxide cathodes  for sodium-ion batteries", Chinese Journal of Engineering, 2023, 45, 1071-1085.
  DOI:
  10.13374/j.issn2095-9389.2022.08.22.003.

 • 7. Yuankun Wang, Zhiming Li, Yunpeng Hou, Zhimeng Hao, Qiu Zhang, Youxuan Ni, Yong Lu, Zhenhua Yan, Kai Zhang, Qing Zhao, Fujun Li and Jun Chen*, "Emerging electrolytes with fluorinated solvents for rechargeable lithium-based batteries", Chemical Society Reviews, 2023, 52, 2713-2763.
  DOI: 10.1039/d2cs00873d.

 • 8. Meng Ren, Shuo Zhao, Suning Gao, Tong Zhang, Machuan Hou, Wei Zhang, Kun Feng, Jun Zhong, Weibo Hua, Sylvio Indris, Kai Zhang, Jun Chen, and Fujun Li*, "Homeostatic solid solution in layered transition-metal oxide cathodes of sodium-ion batteries", Journal of the American Chemical Society, 2023, 145, 224-233.
  DOI: 10.1021/jacs.2c09725.

 • 9. Gaojing Yang, Yaxun Zhu, Zhimeng Hao, Yong Lu, Qing Zhao, Kai Zhang, and Jun Chen*, "Organic electroactive materials for aqueous redox flow batteries", Advanced Materials, 2023, 35, 2301898. • 10. Junbao Kang, Nanping Deng*, Dongjie Shi, Yang Feng, Ziye Wang, Lu Gao, Yunxuan Song, Yixia Zhao, Bowen Cheng, Geng Li*, Weimin Kang*, Kai Zhang, "Heterojunction-Accelerating Lithium Salt Dissociation in Polymer Solid Electrolytes", Advanced Functional Materials, 2023, 33, 2307263.
  DOI:10.1002/adfm.202307263.


 • 11. Shan Chen, Jialei Chen, Youzeng Li, Sha Tan, Xuelong Liao, Tete Zhao, Kai Zhang, Enyuan Hu, Fangyi Cheng, Huan Wang*, "Fe-N4O-C Nanoplates Covalently Bonding on Graphene for Efficient CO2 Electroreduction and Zn-CO2 Batteries", Advanced Functional Materials, 2023, 33, 2300801.
  DOI: 10.1002/adfm.202300801.
 • 12. Huiling Peng, Jin Xiao, Zhonghan Wu, Lei Zhang, Yaheng Geng, Wenli Xin, Junwei Li, Zichao Yan, Kai Zhang, and Zhiqiang Zhu*, "N-Heterocycles extended π-conjugation enables ultrahigh capacity, long-lived, and fast-charging organic cathodes for aqueous zinc batteries", CCS Chemistry, 2022, 5, 1789-1801.
  DOI:10.31635/ccschem.022.202202276.

 • 13. Meng Ren, Zhuo Zhu, Zhaohui Liang, Yaohui Huang, Tong Zhang, Machuan Hou, Kai Zhang, Zonghai Chen, Yushi He, Zifeng Ma, Jun Chen, Fujun Li*, "Whole-Voltage-Range Solid-Solution Reaction in Layered Oxide Cathode of Sodium-Ion Batteries", Small, 2023, 19, 2304187.
  DOI:10.1002/smll.202304187.
 • 14. Ruiqi Zhao, Manman Wu, Peixin Jiao, Xueting Wang, Jie Zhu, Yang Zhao, Hongtao Zhang, Kai Zhang, Chenxi Li, Yanfeng Ma, and Yongsheng Chen*, "A double-layer covered architecture with spinel phase induced by LiPP for Co-free Li-rich cathode with high-rate performance and long lifespan", Nano Research, 2023, 16, 6805-6814.
  DOI: 10.1007/s12274-022-5333-z.
 • 15. Chenchen Wang, Kuan Wang, Meng Ren, Yaohui Huang, Kai Zhang, Changzhong Liao, Kaimin Shih, Pengfei Yan*, and Fujun Li*, "Interfacial chemistry enables highly reversible Na extraction/intercalation in layered-oxide cathode materials", Chinese Journal of Chemistry, 2023, 41, 1791-1796.
  DOI: 10.1002/cjoc.202200835.